Sunday, May 11, 2008

DIE BEWEGING VIR CHRISTELIKE VOLKSEIE ONDERWYS (BCVO)

CVO Brandwag is saam met 48 ander skole, trotse lede van die BCVO. Die BCVO is ‘n oorkoepelende liggaam wat verantwoordelik is vir kurrikulumontwikkeling, ontwikkeling van studiemateriaal, jaarlikse standaardiseringseksamens vir graad 7, 9, en 11, personeelopleiding, vakadviesdienste en inspeksies van lidskole.
Die BCVO-Eksamenraad is die enigste geakkrediteerde onafhanklike Afrikaanse eksamenliggaam in Suid-Afrika.
Die BCVO-Eksamenraad neem sy tiende matriekeksamen vanjaar af. Dit word met respek erken deur die voorste universiteite, technikons en kolleges.

No comments: