Sunday, May 11, 2008

Die BCVO Eksamenraad

Die BCVO-Eksamenraad is in 1996 amptelik erken as eksamineringsliggaam deur die SA-Sertifiseringsraad (SAFSERT).

Die BCVO-Eksamenraad hou toesig oor die afronding van reëlings vir die afneem, nasien en administrasie van die BCVO se Senior Sertifikaateksamen, wat vanaf einde 1997 by geakkrediteerde CVO-skole afgeneem word. Sedert die einde van 1997 het CVO-matrikulante met groot sukses die BCVO se eie SAFSERT-gesertifiseerde senior sertifikaateksamen afgelê. Die standaard van vraestelle en uitslae word ook ekstern gemodereer. (Die nuutgevestigde UMALUSI het sedert 2002 SAFSERT se rol in hierdie verband oorgeneem.)

Etlike van hierdie matrikulante het al suksesvol by verskeie Suid-Afrikaanse universiteite en ander tersiêre opleidingsinstansies hul studie in rigtings soos medies, ingenieurswese, inligtingstegnologie, spraakterapie ens. suksesvol voortgesit en ook al reeds talle merietebeurse en ander toekennings verwerf.

No comments: